Startpagina
Uitleg
Voorwaarden
Privacybeleid
Contact
Mail ons
Gastenboek
Links

Winkelmandje
Bestelling verzenden

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram Volg ons op Pinterest 
Kado-ideetjes en Hebbedingetjes
Rouwverwerking
Wenskaarten
Gepersonaliseerde Kaarsen
Kwijl-in-Stijl sjaaltjes
Kraamkadootjes
Doe-het-zelf materialen
GRATIS Patronen
Kaatjes Textiel drukkerij
KaatjeTomaatje - Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop en het atelier van Kaatje Tomaatje. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Kaatje Tomaatje middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kaatje Tomaatje zijn overeengekomen.

Kaatje Tomaatje heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van website te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Kaatje Tomaatje is te allen tijde gemachtigd fotoís/ afmetingen/ uitvoering te wijzigen. Tevens is het verboden, mits nadrukkelijk anders vermeld, ontwerpen uit eigen studio te kopieŽren en/of dupliceren mits hiervoor schriftelijk toestemming voor is gegeven door CEWM Wiersma. Dit geldt voor alle openbaar geposte foto's in welke vorm van publicatie dan ook.

Mijn prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Echter exclusief verzendkosten. Deze worden schriftelijk meegedeeld na bestelling, u hebt dan de mogelijkheid om de order te annuleren binnen 3 dagen, u dient dit schriftelijk/ email mede te delen. Als er na 3 dagen geen mededeling is ontvangen accepteert u het totaalbedrag en bent u verplicht om binnen 10 dagen de betaling uit te voeren via overschrijving of het contact af te rekenen in het atelier ter plaatse.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kaatje Tomaatje. Kaatje Tomaatje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kaatje Tomaatje dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Kaatje Tomaatje gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Kaatje Tomaatje. Kaatje Tomaatje levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

Levering, levertijden en verzending.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Kaatje Tomaatje dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Kaatje Tomaatje dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden. De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. Als ik niet tijdig kan leveren, verwittig ik u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als ik dat niet doe, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betaal ik u uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding het aangerekende bedrag terug. Mijn verzendingen gebeuren steeds op mijn risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je mij echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. Het retourneren van artikelen die gepersonaliseerd zijn worden niet terug betaald, dit geldt enkel en alleen voor artikelen die niet gepersonaliseerd zijn en in een correcte staat terugkomen. Kaatje Tomaatje is gerechtigd te beslissen of de artikelen wel of niet retour wordt genomen, mits niet gepersonaliseerd. Indien de door mij geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar mij terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Mijn aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Prijzen en betaling.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke u schriftelijk meegedeeld worden na het plaatsen van de bestelling, tenzij anders vermeld.

Ik aanvaard enkel betalingen via de betaalmethodes: Visa/Mastercard, Bancontact, Paypal en overschrijving (SEPA). Als u een bestelling plaatst inclusief personalisering, wordt het artikel pas na ontvangst van betaling gepersonaliseerd. De hierboven genoemde betalingsmogelijkheden gelden enkel voor de webshop waarbij de artikelen worden ogestuurd of bij artikelen die besteld worden in het atelier ter plaatse en opgestuurd worden. De betaling in het atelier ter plaatse is enkel contact mogelijk met een maximum aanvarding van biljetten tot Ä 50,- , biljetten met een hogere waarde worden niet geaccepteerd.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

In geval van overmacht ben ik niet gehouden mijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan ik ofwel mijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten mijn wil en controle die de nakoming van mijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijp ik onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ... Eigendomsvoorbehoud.

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Kaatje Tomaatje, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Kaatje Tomaatje zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten. De klant dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten die rusten op de door Kaatje Tomaatje geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Kaatje Tomaatje garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Kaatje Tomaatje geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. Reclames en garantie.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kaatje Tomaatje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Ik garandeer de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Dit geldt enkel voor de artikelen die niet handgemaakt zijn en waar op de aangegeven manier mee is omgegaan. Bij het loslaten van bedrukkingen waarbij respect tot de wasvoorschriften zijn gerespecteerd wordt de bedrukking opnieuw en kostenloos uitgevoerd, dit geldt echter niet bij full color applicaties, op deze laatstgenoemde zit een garantie bepaling van enkel het loslaten van de opdruk waarbij het vervangen wordt, bij het verbleken/ vervagen door diversen wasbeurten wordt er geen garantie gegeven.

Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden. Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vraag ik u dit mij te melden en het product te retouren nadat u het retour formaulier hebt ingevuld en ingediend. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden met het retourformulier in te dienen via email. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

CEWM Wiersma Distelstraat 15 3910 Neerpelt, BelgiŽ

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Kaatje Tomaatje binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over(Inclusief de initiŽle verzendkosten). Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen. Maten en leeftijdsschattingen op textiel zijn louter indicatief, hier kan een afwijking tot 1 jaar op zitten. U geniet bij de aankoop van 1 of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal Kaatje Tomaatje van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

Persoonsgegevens.

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Ze worden niet doorgegeven/ verkocht aan derden, noch gebruikt worden voor direct marketing doeleinden.

Diversen.

Indien door Kaatje Tomaatje gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kaatje Tomaatje deze voorwaarden soepel toepast. Kaatje Tomaatje is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling.

Op alle overeenkomsten die ik afsluit met mijn klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Kan ik mijn bestelling altijd retourneren?

Niet gepersonaliseerde producten: Niet tevreden? Geld terug! Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden met het retourformulier wat u kunt downloaden onderaan deze voorwaarden.

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Kaatje Tomaatje, Distelstraat 15, 3910 Neerpelt, BelgiŽ

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Kaatje Tomaatje binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiŽle verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Gepersonaliseerde producten

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan.

Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen mocht er iets niet goed zijn aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden. Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vraag ik u dit schriftelijk te melden aan mij via mail op karin@kaatjetomaatje.com en uw klacht altijd te illustreren met een duidelijke foto.

VERZENDKOSTEN:

Atelier Kaatje Tomaatje hanteert de verzendkosten zoals aangegeven bij Bpost (voor BelgiŽ), PostNL (voor Nederland) en Kiala (Internationaal). Dit houdt in in dat u het gewicht van de zending betaald conform de prijzen van de bovengenoemde plus een eenmalig supplement per verzending van maximaal Ä 0,50 voor de envelop en eventuele andere verpakkingsmaterialen.

Het bedrag van de verzending hangt af van het gewicht van uw totaal bestelling. Het totaalbedrag van verzending wordt na het doorsturen van de bestelling berekend en schriftelijk aan u meegedeeld. Een voorbeeld: U besteld 1 paar oorbelletjes van 10 gram. Voor BelgiŽ geldt dan 1x postzegel van Ä 0,70 + Ä 0,50 supplement envelop = Ä 1,20. Plaatst u een grote bestelling, dan wordt er altijd overlegd of u kiest voor een verzekerde zending via PostNL of BPost ofwel kiest u voor verzending via Kiala. Bij bestellingen met waarde boven de Ä 50,- wordt er altijd een verzekerde zending uitgevoerd.


klik hier voor de voorwaarden in PDF bestand


Alle weergegeven prijzen in EURO.

Powered by winkeltjes.net
Een product van CompanyOnNet Webdesign & Internet Services

Sitemap